Đồ bấm kim số 10 Plus
31.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> Văn ph&ograve;ng phẩm FAST chuy&ecirc;n cung cấp <strong>Bấm kim số 10 Plus h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng&nbsp;</strong>với chất lượng tốt nhất với 5 m&agrave;u sắc l&agrave; xanh da trời, v&agrave;ng, đỏ, xanh nhạt v&agrave; trắng gi&uacute;p cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thoải m&aacute;i lựa chọn m&agrave;u sắc như &yacute;.</p> <p> <em>Bấm kim số 10 Plus</em> được sản xuất tại nh&agrave; m&aacute;y ở Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bằng c&ocirc;ng nghệ Nhật Bản n&ecirc;n qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m v&agrave;o chất lượng, hơn nữa với Bấm kim số 10 Plus đ&atilde; được tạo được 1 thương hiệu vững chắc, đ&atilde; đang v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng của qu&yacute; vị,</p> <p> Ngo&agrave;i <u>bấm kim số 10 Plus</u> văn ph&ograve;ng phẩm FAST c&ograve;n cung cấp những bấm kim số 10 Trio, bấm lỗ, c&aacute;c loại b&igrave;a, giấy in, giấy văn ph&ograve;ng c&aacute;c loại với chất lượng tốt, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể chọn th&ecirc;m c&aacute;c sản phẩm b&ecirc;n dưới, xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</p> <p> <strong>Bảo quản</strong>:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</p> <p> <strong>Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong>: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 15 triệu: Chiết khấu 12% + Qu&agrave; tặng</p> <p> (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> <strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST &ndash; NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></p> <p> <strong>Li&ecirc;n hệ</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com &ndash; 0965.037.099</p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)